fbpx

Algemene voorwaarden Special Force Services BV, Staatsbaan 28, 8610 Kortemark, BE0537.249.841

 

1) OVEREENKOMST

a. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke offerte en overeenkomst tussen de opdrachtgever en Special Force Services beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de voorwaarden van de opdrachtgever. Deze overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen partijen en vervangt alle eventuele vroegere overeenkomsten en afspraken en kan niet worden gewijzigd, tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide partijen.

 

Eventuele bijzondere voorwaarden in de raamovereenkomst/opdrachtbevestiging tussen partijen hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.

 

b. De opdrachtgever zal binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van deze overeenkomst, het dubbel van de overeenkomst voor akkoord ondertekend terugzenden naar Special Force Services. Mocht hij daartoe in gebreke blijven, dan wordt de aanvang van de werken in uitvoering van de overeenkomst beschouwd als aanvaarding door de opdrachtgever van deze overeenkomst.

 

2) VOORWERP

a. De omschreven werken opgenomen in de bijlage ‘opdrachtbevestiging’ zullen door Special Force Services in volstrekte autonomie worden uitgevoerd. Nochtans is het haar toegelaten om, telkens zij het wenselijk zou achten, aanvullende inlichtingen aan de opdrachtgever te vragen. Zulks gebeurt door de contactpersoon van Special Force Services, omschreven in de bijlage ‘opdrachtbevestiging’, die fungeert als projectleider en die eveneens toezicht houdt op, en gezag uitvoert op haar eigen personeel of aangestelden. De werknemers, aangestelden of andere uitvoeringsagenten van Special Force Services zullen op geen enkel ogenblik als werknemer, aangestelde of agent van de opdrachtgever beschouwd kunnen worden.

 

De opdrachtgever zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gedeelte van gezag of controle uit te oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt.

 

b. De werken zullen worden uitgevoerd volgens de algemeen geldende normen ARAB/AREI of volgens de specificaties van de opdrachtgever.

 

c. Het verrichte werk wordt geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever bij gebrek van enig protest door aangetekend schrijven binnen de 10 kalenderdagen na aflevering ervan of beëindiging van de opdracht.

 

d. Het is Special Force Services toegestaan om voor uitvoering van de werken beroep te doen op onderaannemers.

 

e. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te controleren. Hiermee doet hij geenszins afbreuk aan de autonomie waarin het werk wordt verricht. Kosten van zulke controles zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

 

f. De opdrachtgever zal zijn wettelijke verplichtingen nakomen zoals voorzien in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende “ de bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten.

 

g. Special Force Services zal met haar eigen personeel of uitvoeringsagenten voor wie zij de volledige verantwoordelijkheid draagt, de opdrachten zoals voorzien in de Opdrachtbevestiging uitvoeren. Overeenkomstig artikel 31, $1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan het naleven en doen naleven door de opdrachtgever van de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk, alsook instructies die door de opdrachtgever zouden worden gegeven in uitvoering van de opdracht, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag door de opdrachtgever op de werknemers of aangestelden die Special Force Services zou inzetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. De “instructies in uitvoering van de opdracht” in de zin van het voorgaande lid worden uitdrukkelijk opgenomen in de Opdrachtbevestiging.

 

3) DUUR

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de raamovereenkomst/opdrachtbevestiging vermelde periode.

 

b. Elke partij kan de Overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen, mits het naleven van een opzeggingstermijn van 14 kalenderdagen, welke schriftelijk moet worden betekend. De kennisgeving van de opzegging heeft uitwerking 3 kalenderdagen na de verzending. Onverminderd het eventuele recht op schadeloosstelling, kan elk van de Partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding beëindigen ingeval van een zwaarwichtige tekortkoming in hoofde van de andere Partij. Hetzelfde geldt wanneer de andere Partij in vereffening wordt gesteld of failliet wordt verklaard.

 

c. De opdrachtgever is gehouden minstens het aantal uren te betalen zoals vermeld in het uurrooster van de opdrachtbevestiging /overeenkomst. Indien een medewerker om een of andere reden en op vraag van de opdrachtgever vroeger (dan het aantal vermelde uren) de werkplaats zou dienen te verlaten, is Special Force Services toch gerechtigd om alle uren te factureren zoals vermeld in het uurrooster.

 

4) PRIJS

a. Er wordt overeengekomen dat de dienstverlening vastgelegd in de opdrachtbevestiging door Special Force Services zal geschieden volgens diens recentste tarieven.

 

b. De kosten van de eventuele verplaatsingen verricht voor rekening van de opdrachtgever vallen ter zijnen laste en dit op basis van verrechtvaardigende stukken.

 

c. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

d. Er wordt wekelijks gefactureerd. Alle betalingen gebeuren contant factuurdatum, tenzij andersluidend schriftelijk beding.

 

e. Indien de opdrachtgever meer dan 8 kalenderdagen na de overeengekomen betalingstermijn in gebreke blijft de factuur te voldoen, dan heeft Special Force Service het recht de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig op te schorten totdat alle betalingen verricht zijn.

 

f. Indien er geen betaling bekomen wordt binnen de 8 kalenderdagen na overeengekomen betalingstermijn wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, is de opdrachtgever een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de wet van 02/08/2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding. van 10% met een minimum van 75,00 euro, en een maximum van 2.500,00 euro. Dit alles zonder afbreuk te doen aan andere rechten, vorderingen, schadeloosstellingen en/of intresten. In het geval er geen tijdige betaling volgde van één of meerdere facturen, dit zowel in hoofdsom, intrest als schadebeding, worden alle, zelfs nog niet vervallen facturen, volledig opeisbaar. De opdrachtgever kan zich aldus niet meer beroepen op enig betalingsuitstel.

 

g. Protesten nopens gefactureerde bedragen dienen te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

 

h. Een offerte is enkel geldig voor de in deze vermelde opdracht.

 

i. De geldigheid van een offerte is 1 maand.

 

j. Indien de uitvoering van bestelbon, om welke reden ook, later is dan 3 maanden na ontvangst van deze, kunnen de prijzen worden herzien t.g.v. materiaalprijs/huurprijs wijzigingen.

 

k. De tarieven evolueren mee met de werkingskosten van Special Force Services. Verhoging van de tarieven zal op jaarbasis de aanpassing aan het indexcijfer van de consumptieprijzen +1,5% niet overschrijden.

 

5) AANSPRAKELIJKHEID

a. Tenzij anders uitdrukkelijk bedongen, neemt Special Force Services voor het leveren van de prestaties jegens de opdrachtgever in het kader van deze overeenkomst uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich en geen resultaatsverbintenissen.

 

b. De aansprakelijkheid van de Special Force Services is strikt beperkt tot de haar toevertrouwde taken. Special Force Services staat onder geen enkel voorwendsel in voor de gevolgen, vergissingen, fouten, vergetelheden van de opdrachtgever in de hem toevertrouwde opdracht.

 

c. Elke goedkeuring van de door Special Force Services uitgevoerde werken en/of documenten houdt aanvaarding in voor zichtbare gebreken. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Special Force Services beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Special Force Services gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringspolis mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Special Force Services beperkt tot de directe schade voor een maximumbedrag van 5.000.000,00 EUR. Special Force Services zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of kosten van welke aard ook daaronder begrepen gederfde winst, productieverliezen, verlies van cliënteel, toename van afschrijvingen, enz. Facturen dienaangaande van derden kunnen niet op Special Force Services worden verhaald. De eerste schijf van 1.500 euro van bovenvermelde directe schade wordt steeds gedragen door de opdrachtgever. Elke aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Special Force Services niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

d. Ongeacht enige bepaling van onderhavige overeenkomst is Special Force Services niet aansprakelijk voor vertragingen of niet-uitvoering van onderhavige overeenkomst omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle (o.a. overmacht).

 

e. Special Force Services is enkel aansprakelijk voor de overtreding van de wettelijke voorschriften of inbreuk op de rechten van derden, indien deze door de in het desbetreffende vakgebied werkzame aannemers algemeen bekend zijn (ARAB/AREI) en wanneer de opdracht-gever de aannemer schriftelijk op het bestaan van zulke of rechten heeft gewezen.

 

f. Bij vaststelling van schade veroorzaakt door een werknemer, aangestelden en werknemers van onderaannemers van Special Force Services dient dit onmiddellijk worden gemeld aan de projectleider van Special Force Services. Vervolgens dient de schade te worden omschreven en schriftelijk aan Special Force Services worden bezorgen, dit uiterlijk 2 kalenderdagen na het veroorzaken van de feiten. De omschrijving dient te omvatten: naam werknemer die de schade veroorzaakte, aard van de schade en didactisch materiaal. Opmerkingen die deze procedure niet volgen, alsook om het even welke eventueel uitgevoerde herstellingen zonder schriftelijke goedkeuring van Special Force Services zullen niet als ontvankelijk worden beschouwd. De schade die ontvankelijk wordt verklaard zal via een aparte creditnota worden geregeld. Alle door Special Force Services opgemaakte facturen dienen binnen de op de facturen vermelde betalingstermijn te worden voldaan, schadegevallen kunnen geen aanleiding geven tot eventuele vertragingen van deze.

 

g. De opdrachtgever garandeert dat alle te onderhouden, te gebruiken of te bedienen machines of installaties steeds voldoen aan alle wettelijk opgelegde veiligheidsvoorschriften en vrijwaart Special Force Services dan ook voor elke mogelijke claim of vordering ten gevolge van het niet conform of niet wettelijk beveiligd toestel, apparaat of machine of onderdeel ervan.

 

h. Indien in de overeenkomst tussen Special Force Services en de opdrachtgever een vrijwaring en/of afstand van verhaal door Special Force Services, of sterkmaking door Special Force Services dat dergelijke vrijwaring en/of afstand is bedongen in een overeenkomst met een derde, werd opgenomen, geldt deze slechts wanneer deze vrijwaring, afstand en/of sterkmaking geen betrekking heeft op schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een fout van een medewerker, werknemer, zelfstandig medewerker of anders van de opdrachtgever zelf.

 

 

6) GEHEIMHOUDING

a. Special Force Services verbindt zicht tot de meest strikte geheimhouding van alle technische informatie en fabrieksgeheimen van de opdrachtgever. Special Force Services verbindt zich ertoe alle in uitvoering van onderhavige overeenkomst verkregen documentatie en informatie in vertrouwen te houden en ze niet te kopiëren of bekend te maken aan derden. Special Force Services kan echter niet garant staan voor onderaannemers of derden.

 

b. Daarenboven wordt de aansprakelijkheid van Special Force Services beperkt tot wat zij zelf kan opleggen aan haar personeel of aangestelden en zal de eventuele vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever nooit meer mogen en kunnen bedragen dan wat Special Force Services effectief bekomt van haar personeelsleden of aangestelden.

 

c. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met het Privacy beleid.

 

7) ALLERLEI

a. Elke verandering in opdracht, die een wijziging van de omvang of de complexiteit tot gevolg heeft, wordt vastgelegd in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

 

b. Het is de opdrachtgever verboden om gedurende de gehele periode van samenwerking en tevens gedurende een periode van twaalf maanden na de beëindiging der samenwerking personeel, uitzendkrachten of gewezen personeel van Special Force Services over te nemen of in dienst te nemen, dit noch rechtstreeks noch onrechtstreeks via dochter- of nevenvennootschappen of via een derde persoon, zelfstandige, (onder)aannemer of uitzendkantoor of gelijk welke rechtspersoon, om dan prestaties voor hem te laten verrichten. De opdrachtgever zal tijdens dezelfde periode ook, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, met geen personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, of gewezen personeel van Special Force Services samenwerken op zelfstandige basis of in onderaanneming, zelfs niet wanneer deze persoon of personen een eigen vennootschap hebben opgericht of voor concurrente bedrijven werken. Elke overtreding ter zake zal aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 22.500 euro per inbreuk en per persoon.

 

c. Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst. Alle betwistingen die eruit voortspruiten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de zetel van Special Force Services gelegen is.

 

d. Alle documenten, contracten, werkbonnen, … kunnen in elektronische, “read only” vorm door Special Force Services aangereikt worden. Werkbonnen zijn in principe louter interne documenten. Eventuele aan de opdrachtgever per mail overgemaakte werkbonnen worden geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever bij gebrek aan enig protest door de opdrachtgever binnen de 3 dagen na het overmaken ervan.

 

e. De annulering van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk zolang Special Force Services de opdracht nog niet heeft aangevat. Annuleren kan enkel met een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Special Force Services zal zich in het geval van annulering inspannen om de verdere kosten tot een minimum te beperken, maar maakt zonder meer aanspraak op de reeds gemaakte onkosten en engagementen.

 

f. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Special Force Services en de opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel ende strekking van de nietige bepaling zoveel benadert.